Využitie telefonickej konzultácie

Z výsledkov verejnej konzultácie o otázkach otvoreného internetu a neutralite siete, ktorú 30. júna začala Európska komisia vyplynulo, že konsenzus v otázke významu zachovania otvoreného internetu je už na dosah.. Telefonickej konzultácie https://www.lglegal.sk/sk/telefonicke-konzultacie sa zúčastnili subjekty na každej úrovni. Medzi nimi sú aj BEREC, orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, operátori, poskytovatelia internetu, orgány členských štátov, spotrebiteľské organizácie a organizácie občianskej spoločnosti, ako aj jednotlivci. Z konzultácie nevyplynula široká požiadavka na ďalšie právne predpisy na úrovni EÚ, ale očakáva sa, že v budúcnosti bude v tejto súvislosti potrebné bližšie usmernenie. V diskusiách sa bude pokračovať 11. novembra na tzv. samite o neutralite siete, na ktorom Komisia a Európsky parlament budú diskutovať o nasledujúcej správe Komisie o neutralite siete. Komisia získala veľmi rozsiahle spektrum názorov od všetkých zainteresovaných subjektov. Teším sa na pokračovanie v diskusiách počas samitu, ktorý ešte viac prispeje k našej práci v otázke neutrality siete.
Verejná konzultácia sa konala od 30. júna do 30. septembra. Komisia sa chcela bližšie zamerať na otázky riadenia prevádzky na internete, transparentnosti, kvality posudzovania služieb a na to, či sú nové telekomunikačné pravidlá EÚ primerané. K hlavným zisteniam patrí:
Panuje názor, že revidovaný telekomunikačný rámec EÚ prijatý v roku 2009 poskytuje základné nástroje na riešenie otázok neutrality siete. Veľká väčšina respondentov si myslí, že účinnosť týchto pravidiel EÚ by sa mala posúdiť až potom, ako sa zavedú a začnú uplatňovať na úrovni jednotlivých členských štátov.

lekár

Existuje zhoda, že riadenie objemu prevádzky je nevyhnutnou a základnou súčasťou prevádzkovania bezpečnej a efektívnej siete. Napriek tomu niektorí respondenti vyjadrili obavy, že tento nástroj by sa mohol zneužívať na zvýhodnenie určitej služby v porovnaní s ostatnými. Pociťujú sa aj riziká v oblasti súkromia vyplývajúce zo softvéru na „kontrolu paketov“.
Niekoľko respondentov vyjadrilo obavy z nových obchodných modelov týkajúcich sa internetu, ktoré by v budúcnosti mohli spôsobiť problémy v oblasti neutrality siete, a požiadalo Komisiu o objasnenie rozdielu medzi internetom riadeným na základe „najlepšieho úsilia“ a tzv. riadenými službami.

telefonicky

BEREC, orgán telekomunikačných regulátorov EÚ, varoval pred možnými problémami týkajúcimi sa diskriminácie, ktoré by mohli viesť k obmedzovaniu hospodárskej súťaže, ako aj k možným dlhodobým následkom pre odvetvie internetu v súvislosti s inováciami a slobodou prejavu a neistote spotrebiteľov z dôvodu nedostatku transparentnosti.
Subjekty pôsobiace v tomto odvetví sú vo všeobecnosti spokojné s existujúcimi trhovými štruktúrami, ale niektorí poskytovatelia obsahu sa obávajú, že zmeny mechanizmov cenotvorby, napr. platby za doručenie obsahu, by mohli znamenať zdanenie inovácií.
Veľký počet respondentov znepokojuje problém blokovania telefónnych služieb cez internet (t. j. prenos hlasu cez internet – VoIP) a obmedzovania šírky prenosového pásma webových stránok.